Chu Teh-I and Isa Ho participating in「A New Vision of Printmaking」

Gallery News

Date: 2017-07-21 ~ 2017-09-24
Curators: Chris Wainwright, Chu Teh-I, Wang Li-Ya
Venue: Kuandu Museum of Fine Arts
Artists: Chen Hui-Chiao, Chou Ching-Hui, Chu Teh-I, Isa M. J. Ho, Ava Pao-Shia Hsueh, Tu Wei-Cheng, Wang Jun-Jieh, Yao Jui-Chung, Yang Mao-Lin, Yang Ming-Dye, Yuan Goang-Ming, Jeffery Dennis, Johanna Love, Anne Lydiat, Raquel Monje, Hermanos Pardo, Sue Ridge, Joaquín Millán Rodríguez, Mar Mendoza Urgal, Chris Wainwright